Thanks

Kiyo Kanno - Author of “About” banner photo of myself in Diamond Falls crag, Blue Mountains

Reuben, Matti & Irey, Maxine, Alex, Peter.